Regulamin

Regulamin hotelowy

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

1. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest recepcja hotelowa.
2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
3. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
4. Śniadania wydawane są codziennie w godz. 6.30 – 9.00.
5. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
6. Życzenia przedłużenia pobytu gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości.
7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
8. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do 22.00.
9. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
10.Hotel ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
– bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu;
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
11. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
budzenie o oznaczonej godzinie;
przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu;
przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zde­ponowane w recepcji.
13. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
14. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
16. W pokojach obowiązuje zakaz palenia.
17. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmio­ty przez 3 miesiące.

Dyrekcja Hotelu